301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

ZASEBNOST SPLETNEGA MESTA

Na tej strani so navedeni pogoji o upravljanju spletnega mesta glede na obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov. Pogoji se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila, priporocamo zato, da jih redno preverjate.

Ta izjava o varovanju podatkov se objavi tudi v skladu z dolocili 13. clena italijanskega zakonskega odloka št. 196/2003 – Pravilnik o zašciti osebnih podatkov – in je namenjena vsem tistim, ki obišcejo to spletno mesto ali koristijo spletne storitve podjetja INDIA CAFFE’ 1956 S.r.l., dostopne iz domace strani uradnega spletnega mesta podjetja www.indiacaffe.it.

Izjava velja izkljucno za spletno mesto podjetja INDIA CAFFE’ 1956 S.r.l. (www.indiacaffe.it), ne pa tudi za vse druge internetne strani, ki jih uporabnik lahko obišce preko povezave na tem spletnem mestu.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Po obisku tega spletnega mesta so lahko vaši osebni podatki predmet obdelave. Le-ti bodo obdelani izkljucno za namene in cilje povezane z nudenjem storitev, ki so opisane na spletni strani in ki jih upravlja nosilec obdelave podatkov.

Nosilec obdelave osebnih podatkov je INDIA CAFFE’ 1956 S.r.l. s pravnim sedežem na ulici Dosa n. 4 - 30030 Olmo di Martellago, Benetke.

OBDELAVA IN TIPOLOGIJA PODATKOV

Podatke obdelujejo za to pooblašceni subjekti s pomocjo racunalniških sistemov izkljucno za zgoraj opisane namene ter, vsekakor, s ciljem zagotavljanja varstva in zasebnosti le-teh. Pri tem se upoštevajo posebne varnostne ukrepe za preprecevanje izgube podatkov, preprecevanje nezakonite ali nepravilne uporabe in nepooblašcenega dostopa do njih. Navigacijski podatki

Racunalniški sistemi in postopki programske opreme, na katerih sloni delovanje tega spletnega mesta, pridobivajo osebne podatke, katerih prenos je predpogoj pri uporabi protokolov za internetno komunikacijo.

To so anonimne informacije, ki se zbirajo za brezhibno delovanje spletnega mesta in ne dopušcajo neposredne identifikacije subjekta razen v primeru, ko so obdelani in povezani s podatki, ki jih hranijo tudi tretje osebe.

Podatki se obdelujejo v anonimni obliki izkljucno za statisticne namene glede uporabe spletnega mesta in s ciljem nadzora pravilnega delovanja le-tega. Ti podatki se ob zakljucku obdelave takoj unicijo. Navigacijske podatke lahko uporabimo tudi za ugotavljanje odgovornosti v primeru suma storitve kaznivih dejanj racunalniške kriminalitete s ciljem poškodbe spletnega mesta, drugace se informacije o spletnih kontaktov hranijo najvec 7 dni.

Navigacijski podatki se ne smejo posredovati tretjim osebam.

Spletno mesto gostuje na strežniku pri podjetju Linkness S.r.l. (s pravnim sedežem v kraju Mestre – Benetke na ulici G. Bruno 29).

Potemtakem se navigacijski podatki smejo posredovati izkljucno za namene, povezane z nudenjem spletnih storitev in z brezhibnim prikazovanjem spletnih strani. Podatki, ki jih uporabnik prostovoljno zaupa S prostovoljnim in izrecnim pošiljanjem elektronskega sporocila na eden od naslovov, navedenih na tem spletnem mestu, pridobimo pošiljateljev naslov elektronske pošte, ki nam je potreben za odgovor na njegovo zahtevo, ter druge osebne podatke, navedene v poslanem sporocilu. Opozarjamo, da bo tako pridobljen naslov elektronske pošte shranjen le za cas, ki je potreben za izpolnitev prejete zahteve, nakar bo unicen.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob izpolnitvi obrazca preko spletne strani, se uporabijo izkljucno za ugoditev uporabniške prošnje in ne bodo nikoli razkriti ter posredovani tretjim osebam. Posredovanje podatkov je predpogoj za preucitev vaše prošnje.

POSREDOVANJE PODATKOV

Z izjemo zgoraj navedenih podatkov je zagotovitev kateregakoli podatka prostovoljna in povezana s prošnjo za pridobitev storitev ali informacij. Morebitna odklonitev posredovanja lastnih podatkov izkljuci možnost, da preucimo in izpolnimo vašo prošnjo.

PRAVICE INTERESENTOV

Kadarkoli smete uveljaviti pravice po 7. (celotno besedilo clena je navedeno spodaj), 8., 9. in 10. clenu italijanskega zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 pri nosilcu obdelave podatkov.


7. clen – Pravica do dostopa osebnih podatkov in druge pravice

V okviru obdelave osebnih podatkov interesent ima pravico:

  1. a) da pridobi potrdilo o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov, ne glede na njihovo evidentiranje, in jih pridobi v razumljivi obliki;
  2. b) da spozna izvor osebnih podatkov, namen in nacin njihove obdelave ter potek obdelave s pomocjo racunalniških sredstev;
  3. c) da pridobi identifikacijske podatke nosilca ali odgovornih oseb za obdelavo podatkov;
  4. d) da pridobi identifikacijske podatke subjektov ali kategorij subjektov, katerim se lahko posredujejo podatki oz. ki so lahko seznanjeni v vlogi odgovornih ali pooblašcenih oseb;
  5. e) da po potrebi zahteva posodobitev, popravek ali dopolnitev podatkov;
  6. f) da zahteva izbris, anonimiziranje ali blokiranje nezakonito pridobljenih podatkov, vkljucno s podatki, katerih hramba ni potrebna za namene, za katere so bili zbrani ali naknadno obdelani;
  7. g) da pridobi potrdilo o tem, da so bili s postopkoma pod crko e in f in z njuno vsebino seznanjeni posamezniki, katerim so bili ti podatki posredovani oz. razkriti, razen ce tega ni mogoce storiti ali so ukrepi za zašcito pravic prekomerni;
  8. h) da iz zakonitih razlogov nasprotuje, v celoti ali delno, obdelavi osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, ceprav je njihovo zbiranje potrebno;
  9. i) da v celoti ali delno nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namene pošiljanja oglaševalnega gradiva, neposredne prodaje, tržnega raziskovanja ali tržnega informiranja.